Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


.


In het formulier waar u Bijverdienen.nl opdracht geeft om een vacature op de website te plaatsen bevestigt u, middels de daarvoor bestemde checkbox, dat u de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u de Algemene Voorwaarden accepteert. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de website www.Bijverdienen.nl. en diensten van Bijverdienen.nl.


Artikel 1 - Definities Bijverdienen.nl: Onderdeel van Sper BV, gevestigd aan het Lorentzplein te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met kvk nummer 29.03.82.97. Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Bijverdienen.nl zoals beschreven op de bedrijvensectie van de site www.Bijverdienen.nl Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Bijverdienen.nl en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het aanmelden van de vacaturetekst.


Artikel 2 - Toepasselijkheid


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van Bijverdienen.nl, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Aan een eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Bijverdienen.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.


3. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.


Artikel 3 - Website www.Bijverdienen.nl


1. Aan het gebruik van de website www.Bijverdienen.nl kunnen geen rechten worden ontleend.


2. Bijverdienen.nl spant zich in om de informatie die zij op de website aanbiedt volledig en actueel te laten zijn.


3. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website van Bijverdienen.nl www.Bijverdienen.nl. of de daarop vermelde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijverdienen.nl nadrukkelijk verboden.


4. Bijverdienen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.Bijverdienen.nl, de diensten aangeboden door Bijverdienen.nl of anderzinds.


5. Het is op Bijverdienen.nl niet toegestaan om contactgegevens in de vacature te plaatsen.


Artikel 4 - Diensten


1. Bijverdienen.nl levert 2 soorten diensten. De diensten kunnen worden getypeerd als respectievelijk:


a. De diensten met betrekking tot het plaatsen van een vacature


b. De diensten zoals die als extra opties beschreven zijn bij het hoofdstuk 'Wie zijn wij' in de bedrijvensectie van de Bijverdienen.nl website


c. De diensten, anders dan zoals beschreven in de bedrijvensectie van de Bijverdienen.nl website, zoals deze op verzoek van en met de opdrachtgever schriftelijk of mondeling overeen worden gekomen.


2. De diensten zoals deze staan beschreven in de bedrijvensectie van de Bijverdienen.nl website hebben als primair doel het werven van studenten en adverteerders. Waarbij de adverteerder een vacature uitzet voor de inzet van parrtime en (tijdelijk) personeel.


Artikel 5 - Werkwijze


1. Via de bedrijvensectie van de site van Bijverdienen.nl kan de opdrachtgever een vacature opgeven volgens de daar omschreven procedure en met gebruikmaking van de geautomatiseerde datavelden.


2. Via de site kunnen studenten reageren op de door de opdrachtgever geplaatste vacatures voor bijbanen, stages en/of startersbanen. De vacatures worden geanonimiseerd op de site geplaatst, dat wil zeggen dat de contactgegevens van de opdrachtgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken van de vacaturedatabank.


3. De opdrachtgever kan eenvoudig objectief vast te stellen criteria aangeven met betrekking tot het basis profiel dat een kandidaat moet bezitten.


4. Bijverdienen.nl stuurt aan de student een bevestiging van ontvangst van de reactie, waarin melding gemaakt wordt dat de opdrachtgever van de vacature zo spoedig mogelijk direct in contact met de student zal treden om te reageren op de sollicitatie.


5. Bijverdienenen.nl geeft geen garanties af over het aantal sollicitaties binnen de advertentieperiode.


Artikel 7 - Wijzigen van Algemene Voorwaarden en (prijs)condities


1. Bijverdienen.nl behoudt zich het recht voor, te allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.


2. Prijswijzigingen als bedoeld in art. 7.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld. .


Artikel 8 - Verplichtingen opdrachtgever


1. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving.


Bijverdienen.nl is gerechtigd om de vacaturetekst aan te passen zonder dat de strekking van de inhoud afwijkt van de door de opdrachtgever aangereikte informatie. Bijverdienen.nl houdt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.


2. Bij het gebruik maken van de curriculum vitae gegevens van de studenten, verplicht de opdrachtgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via www.Bijverdienen.nl aangemelde vacature(s), tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van Bijverdienen.nl. Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het invullen van de betreffende vacature. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de opdrachtgever.


Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst


1. Bijverdienen.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een overeenkomst om te zetten en daarmee de vacature niet op de site te plaatsen.


2. Bijverdienen.nl heeft bij de uitvoering van de overeenkomst primair de inspanningsverplichting om studenten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting. bij plaatsing de student(en) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen - de student(en) afziet/n van een match en/of bij het niet of niet volledig nakomen van een reeds gemaakte matchafspraak


3. Bijverdienen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


4. Bijverdienen.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


6. Bijverdienen.nl is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of verlenen van medewerking door de opdrachtgever, voorzover zij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van die informatie en/of medewerking .


7. Bijverdienen.nl is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens in het persoonlijke curriculum vitae van de student. Bijverdienen.nl past geen enkel studentgegeven zelf aan.


Artikel 12 - Beëindiging en Ontbinding


1. Onbetaalde accounts kunnen te allen tijde worden stopgezet.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaringen


1. Bijverdienen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bijverdienen.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/ of onvolledige gegevens.


2. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voortkomende gevallen Bijverdienen.nl vrijwaren, zo ook voor schade veroorzaakt door medewerkers die via Bijverdienen.nl geworven zijn.


3. De opdrachtgever vrijwaart Bijverdienen.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


4. Indien opdrachtgever aan Bijverdienen.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


5. Bijverdienen.nl is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. Bijverdienen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door Bijverdienen.nl zijn verstrekt.


6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bijverdienen.nl.


Artikel 14 - Elektronisch dataverkeer De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben terzake van de tussen de partijen bestaande afspraken.


Artikel 15 - Overmacht


1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor Bijverdienen.nl verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bijverdienen.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bijverdienen.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bijverdienen.nl kan worden verlangd. Bijverdienen.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.


3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


4. Voor zover Bijverdienen.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bijverdienen.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 16 - Geheimhouding


1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.


2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bijverdienen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bijverdienen.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bijverdienen.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 17- Privacy De persoons- en bedrijfsgegevens die door de opdrachtgever en/of student via het elektronische aanmeldformulier verstrekt zijn of anderszins aan Bijverdienen.nl ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.


Artikel 18 - Geschillen en toepasselijk recht 1. Geschillen zullen nadat partijen hebben getracht een geschil in onderling overleg op te lossen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. 2. Enkel Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Terug